Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szujskiego 66 w Tarnowie pełniące funkcję Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Udział w szkoleniach jest bezpłatny a kandydatom zapewniane są wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkolącą.

Wymagania dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:
– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im    ograniczona ani zawieszona,
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im    ograniczona ani zawieszona,
– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do    nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej,
– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku      zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a)  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b)  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c)  wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej.

Nabór oraz kwalifikacja kandydatów odbywają się w następujących etapach:

1.    Rozmowa wstępna przeprowadzona przez pracowników Organizatora w siedzibie PCPR w Tarnowie,
2.    Diagnoza formalna – złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów:
– wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami,
– zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia z adnotacją, iż kandydat nie ma przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
– potwierdzenie zameldowania,
– zaświadczenie potwierdzające uzyskiwane dochody, np. o zatrudnieniu oraz dochodach za okres trzech miesięcy lub o emeryturze/rencie,
– odpis aktu małżeństwa (w przypadku małżeństw),
– odpisy aktów urodzenia dzieci biologicznych,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata,
– kserokopia dowodu osobistego,
– życiorys indywidualny kandydata – historia małżeństwa (napisany odręcznie),
– zdjęcia domu, członków rodziny,
– zaświadczenie potwierdzające prawo do zajmowania budynku mieszkalnego.
3.    Diagnoza pedagogiczna przeprowadzona przez pedagoga
4.    Diagnoza psychologiczna przeprowadzona przez psychologa
5.    Analiza sytuacji mieszkaniowej – wizyta pracownika PCPR w domu kandydata
6.    Wystąpienie przez PCPR w Tarnowie do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem
o niekaralność kandydata
7.    Wystąpienie przez PCPR w Tarnowie do właściwego GOPS z zapytaniem o ewentualne przeciwwskazania do ustanowienia kandydata rodziną zastępczą
8.    Wystąpienie przez PCPR w Tarnowie do szkół, do których uczęszczają dzieci biologiczne kandydatów z zapytaniem o współpracę rodziców ze szkołą
9.    Skierowanie kandydata na szkolenie po przeprowadzeniu analizy pod względem spełniania wszystkich warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej
10.    Udział w szkoleniu – 50 h dydaktycznych (wykłady i warsztaty), dodatkowo 10 h dydaktycznych praktyk u rodzin zastępczych zawodowych bądź w placówce opiekuńczo-wychowawczej
11.    Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego potwierdzającego spełnianie warunków oraz udział w szkoleniu.

W razie pytań prosimy o kontakt z POW „Promyk” w Rzuchowej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.