Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Promyk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.promyk.rzuchowa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  Część zamieszczonych na stronie informacji publicznych w postaci załączników nie są zgodne ze standardemWCAG2.0 (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Wyłączenia

 •  Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wójcik Jolanta.
 • E-mail: promyk@powiat.tarnow.pl
 • Telefon: 14 674 61 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk”
 • Adres: 33-114 Rzuchowa 2A
 • E-mail: promyk@powiat.tarnow.pl
 • Telefon: 14 674 61 18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” w Rzuchowej zlokalizowana jest w samym środku zespołu dworsko-parkowego we wsi Rzuchowa (Gmina Pleśna). Rzuchowa to wieś położona na malowniczej trasie Tarnów – Nowy Sącz w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, 10 km za Tarnowem. W skład naszej Placówki wchodzi budynek zabytkowego dworu, w którym znajdują się odrębne Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze dla dzieci.